POKYNY   K PLATBE ŠKOLNÉHO 

 

Školné možno zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 

1./  Prevodom z účtu na účet  č. SK02 0900 0000 0050 2858 0847

 

09. – 12. / september – december /  

01. – 06. /január – jún /

Do správy pre prijímateľa zadávate meno dieťaťa, za ktoré je školné platené. ( Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte - niekedy je problém identifikovať platbu z dôvodu, že platí starý rodič, alebo osoba, ktorá nemá priezvisko totožné so žiakom )

TERMÍN SPLATNOSTI : 

školné za 9. -12. / september – december /   do  10.10.

školné za  01. - 06.  /január – jún / do 10.02.

 

Platbu si identifikujeme na bankovom výpise – neodovzdávate doklad o úhrade.

 

alebo

 

2./Platba školného šekom/Poštová banka/:

na účet číslo SK02 0900 0000 0050 2858 0847

 

09. – 12.  / september – december /  

01. – 06.  /január – jún /

dôležité je vyznačiť na poukážke do správy pre prijímateľa obdobie, za ktoré je školné platené a meno  dieťaťa.

Ústrižok o zaplatení školného  odovzdajú rodičia triednemu učiteľovi !

TERMÍN SPLATNOSTI : 

školné za 9. -12. / september – december /   do  10.10.

školné za  01. - 06. /január – jún / do 10.02.

 

alebo

 

3./ Trvalým príkazom – mesačné platby na účet číslo SK02 0900 0000 0050 2858 0847

 

Vo svojej banke si zadáte na trvalý príkaz obdobie september až jún prísl. školského roka

Trvalý príkaz je potrebné  zadať v intervale 10-15. deň v mesiaci.  Koniec trvalého príkazu ukončite posledným dňom v mesiaci napr. 30.06.2015, aby ste mali istotu, že posledná platba určite prebehne.

Do správy pre prijímateľa zadávate meno dieťaťa.

 ( Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte - niekedy je problém identifikovať platbu z dôvodu, že platí starý rodič, alebo osoba, ktorá nemá priezvisko totožné so žiakom )

Platbu si identifikujeme na bankovom výpise – neodovzdávate doklad o úhrade.

 

 

4./  V žiadnom prípade prosím, nevkladajte peniaze na účet, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise – je len odkaz vklad v hotovosti. 

 

VÝŠKA ŠKOLNÉHO :

 

Prípravné štúdium – MŠ – 3 mesačne

Kolektívne vyučovanie / Nové Sady, Topoľčianky, Podhorany, Ludanice / - 4 mesačne

Individuálne vyučovanie / Nové Sady, Topoľčianky / - 12  mesačne

Individuálne vyučovanie / Nitra / - 20 mesačne

 

V prípade  sociálne znevýhodnených rodín po predložení dokladu o tom, že je rodič  poberateľom dávky v hmotnej núdzi je možnosť oslobodiť žiaka od platenia školného na základe písomnej žiadosti rodiča.

 

 

 

 

 

                                                          Eva Pacovská                                                                                                                                              riaditeľka SZUŠ